படை வேழம்

வலைத்தளத்திற்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் !

OUR EXPERTISE

  • Manage multi disciplined projects right from concept to commissioning
  • Strategic planning and decision making with respect to Technology Selection, Design, Planning, Scheduling, Resource Management, Procurement, Marketing ,Cost Control
  • Balance the Project Objectives & Stake holders’ requirements
  • Generating Project Proposals, Obtaining necessary Approvals & Certifications , Complete Business Consultancy
  • International Customer Handling , Market penetration ,Product Knowledge advisory
  • Manage Global Sourcing
  • Risk Management, Monitoring & Controlling, foresee bottlenecks & corrective measures
  • Achieve the targeted results and Closing out Projects
20 +
Successfully Finished Projects
2 +
Years of Experience
0 +
Countries Projects Handled
2 +
Consultancy Services

நாங்கள் யார்

படை வேழம்

படை வேழம்டெக்4 நிறுவனத்தின் தமிழ் மொழி மற்றும் தமிழ் பாரம்பரியத்திற்கான சிறப்பு வலைத்தளம், இந்த முயற்சியின் மூலம் நாம் நம் தமிழ் பாரம்பரியம் சார்ந்த தகவல்களையும் மற்றும் தமிழ் பாரம்பரியம் சார்ந்த சுற்றுலாவையும் சிறப்படைய செய்து ஊக்குவிப்போம்.

இந்த முயற்சியில், நம் தமிழ் பாரம்பரிய உணவு வகைகள், பாரம்பரிய திருவிழாக்கள், பாரம்பரிய சுற்றுலா தலங்கள், பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகள் மற்றும் ஏற்றுமதி & இறக்குமதிக்கான தகவல்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

தகவல்கள்

தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய திருவிழாக்கள்
தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய சுற்றுலா தலங்கள்
தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய உணவு வகைகள்
தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய மருத்துவ தகவல்கள்
ஏற்றுமதி இறக்குமதி தகவல்கள்
உணவே மருந்து

Front Title

This is front side content.

Back Title

This is back side content.

பாரம்பரிய உணவு வகைகள்
Exim Training
Individual Training

Our

Certificates and Awards​

Enquire Now

Ready to Work With Us ? let’s do project Together !

    Scroll to Top